Tavares, FL

Slim Haywood Ave. & SR 19, Tavares, FL